സംസ്ഥാന പൊതു വിവരാവകാശ ഓഫീസർമാരും അപ്പീൽ അധികാരികളും

 

ഓഫീസിന്റെ പേര്  പൊതു വിവരാവകാശ ഓഫീസറുടെ
പേരും വിലാസവും
അപ്പീൽ അധികാരിയുടെ പേര്
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ്

 അക്കൗന്റ്സ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി    ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791,  0471-2448592

 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
തിരുവനന്തപുരം
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി  ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471 2556895
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കൊല്ലം
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി  ബോർഡ്
 ആനന്ദവല്ലേശ്വരം, കന്കട്ടുമുക്ക്,
 കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം, കൊല്ലം
 Ph.No: 0474-2793923    
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
ആലപ്പുഴ  
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 സാസ് ബിൽഡിംഗ്, തത്തംപള്ളി പി  ഒ
 തോടങ്കുളങ്ങര, ആലപ്പുഴ
 Ph.No: 0477-2254204
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
പത്തനംതിട്ട  
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 കനത്ത  ബിൽഡിംഗ്, കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം
 പത്തനംതിട്ട - പിൻ: 690645
 Ph.No: 0468-2320449
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കോട്ടയം
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റബ്ബർ ബോർഡ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റീജിയണൽ ഓഫീസിനു  എതിർവശം
 കെ.കെ റോഡ്, കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം,
 കോട്ടയം - Ph.No: 0481-2304522
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 ഇടുക്കി
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 ഇടുക്കി, ഇടുക്കി കോളനി. പി. ഒ
 ചെറുതോണി - 685 602
 Ph.No: 04862-236575.
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
എറണാകുളം
 
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 പി.ജെ.ആന്റണി റോഡ് ,പുതിയ കലവത്തു റോഡ്
 പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി, എറണാകുളം
 Ph.No: 0484-2349427
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 തൃശൂർ 


 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 എപി -1/815, അയ്യംതോലെ,
 തൃശൂർ – 680003
 Ph.No: 0487-2364443

 
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
പാലക്കാട്
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റൂം നം.34, 18/422,
 ആർ.വി ക്ലിനിക് ഫോർട്ട് റോഡ്,
 ഫോർട്ട് പാലസിനു സമീപം, പാലക്കാട്
 Ph.No: 0491-2522599
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 വയനാട്
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 കെ.എം.III/345, ശിവ ആർക്കേഡ്,
 ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിനു എതിർവശം,
 കല്പറ്റ നോർത്ത് വയനാട് - 673 122.,
 Ph.No: 0493-6206426
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
കണ്ണൂർ
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 ബി.എ.330/എം, തെക്കി  ബസാർ,
 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കണ്ണൂർ
 Ph.No: 0497-2712284


 
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
മലപ്പുറം
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 പറവത്തു ബിൽഡിംഗ്
 പദ്മ തിയേറ്ററിനു സമീപം, മലപ്പുറം
 Ph.No: 0483-2738989
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കോഴിക്കോട്
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 മൈത്രി ബിൽഡിംഗ്
 പി.എം. കുട്ടി റോഡ്, ഈസ്റ്റ് നടക്കാവ്
 നടക്കാവ് പി.ഒ, കോഴിക്കോട് - 673 006
 Ph.No: 0495-2768351
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592
  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 
കാസർഗോഡ്
 ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 ബിൽഡിംഗ് നം.300/XII
 കോവല്പള്ളി, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപം
 കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് പി.ഒ, കാസർഗോഡ്
 Ph.No: 0497-2712284
 ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
 ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
 പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം
 Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592

  

പകര്‍പ്പവകാശം © 2016 കേരളാ തയ്യല്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍.