ബോർഡ് ഓഫീസുകളുടെ മേൽവിലാസവും ഫോൺനമ്പറും

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ്
കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ
തിരുവനന്തപുരം
Ph.No: 0471- 2448791, 0471-2448592

1.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - തിരുവനന്തപുരം
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     റ്റി.സി.നം.2447, സി.ആർ.കോംപ്ലക്സ്,
     ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
     പട്ടം, പട്ടം പാലസ്  പി. ഒ
     തിരുവനന്തപുരം
     Ph.No: 0471 2556895

2.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - കൊല്ലം 
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     ആനന്ദവല്ലേശ്വരം, കന്കട്ടുമുക്ക്,
     കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം, കൊല്ലം
     Ph.No: 0474-2793923

3.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - ആലപ്പുഴ  
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     സാസ് ബിൽഡിംഗ്, തത്തംപള്ളി പി  ഒ
     തോടങ്കുളങ്ങര, ആലപ്പുഴ
     Ph.No: 0477-2254204

4.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - പത്തനംതിട്ട   
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     കനത്ത  ബിൽഡിംഗ്, കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം
     പത്തനംതിട്ട - പിൻ: 690645
     Ph.No: 0468-2320449

5.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - കോട്ടയം    
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     റബ്ബർ ബോർഡ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
     സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റീജിയണൽ ഓഫീസിനു എതിർവശം
     കെ.കെ റോഡ്, കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം,
     കോട്ടയം - Ph.No: 0481-2304522

6.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - ഇടുക്കി
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     ഇടുക്കി, ഇടുക്കി കോളനി. പി. ഒ
     ചെറുതോണി - 685 602
     Ph.No: 04862-236575.

7.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - എറണാകുളം 
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     പി.ജെ.ആന്റണി റോഡ് ,പുതിയ കലവത്തു റോഡ്
     പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി, എറണാകുളം
     Ph.No: 0484-2349427

8.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - തൃശൂർ  
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     എപി -1/815, അയ്യംതോലെ,
     തൃശൂർ – 680003
     Ph.No: 0487-2364443

9.  ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - പാലക്കാട്   
     കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
     റൂം നം.34, 18/422,
     ആർ.വി ക്ലിനിക് ഫോർട്ട് റോഡ്,
     ഫോർട്ട് പാലസിനു സമീപം, പാലക്കാട്
     Ph.No: 0491-2522599

10. ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - വയനാട്    
      കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
      കെ.എം.III/345, ശിവ ആർക്കേഡ്,
      ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിനു എതിർവശം,
      കല്പറ്റ നോർത്ത് വയനാട് - 673 122.,
      Ph.No: 0493-6206426

11. ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - കണ്ണൂർ
      കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
      ബി.എ.330/എം, തെക്കി  ബസാർ,
      സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കണ്ണൂർ
      Ph.No: 0497-2712284

12. ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - മലപ്പുറം 
      കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
      പറവത്തു ബിൽഡിംഗ്
      പദ്മ തിയേറ്ററിനു സമീപം, മലപ്പുറം 
      Ph.No: 0483-2738989

13. ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - കോഴിക്കോട്  
      കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
      മൈത്രി ബിൽഡിംഗ്
      പി.എം. കുട്ടി റോഡ്, ഈസ്റ്റ് നടക്കാവ്
      നടക്കാവ് പി.ഒ, കോഴിക്കോട് - 673 006
      Ph.No: 0495-2768351

14. ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് - കാസർഗോഡ്   
      കേരളാ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
      ബിൽഡിംഗ് നം.300/XII
      കോവല്പള്ളി, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപം
      കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് പി.ഒ, കാസർഗോഡ് 
      Ph.No: 0497-2712284

പകര്‍പ്പവകാശം © 2016 കേരളാ തയ്യല്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍.